PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Franciszkański Zakon Świeckich

Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca. Rozpoczynają się Mszą świętą o 14.30, a po niej jest spotkanie w salce parafialnej pod plebanią.

Franciszkański Zakon Świeckich założony został przez św. Franciszka w 1221r., by pomóc ludziom żyjącym w świecie prowadzić życie chrześcijańskie według zasad Ewangelii.

Przeznaczony jest dla osób świeckich żyjących samotnie, w małżeństwie oraz mogą być przyjęci duchowni diecezjalni.

Franciszkański Zakon Świeckich jest w Kościele stowarzyszeniem publicznym i został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Dzieli się na wspólnoty miejscowe, regionalne narodowe oraz szczebel międzynarodowy. Rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym:

 • Reguła, zatwierdzona przez Ojca św. Pawła VI 24.VI. 1978r.
 • Konstytucje Generalne
 • Rytuał
 • Statut Narodowy

Troska duszpasterska i opieka duchowa nad FZŚ powierzona jest Pierwszemu Zakonowi Franciszkańskiemu.

Franciszkanie Świeccy – kim jesteśmy?

Jako świeccy katolicy- mężczyźni i kobiety z różnych stanów i zawodów pragniemy swoje codzienne życie kształtować według bardzo prostych zasad odczytanych z Ewangelii:

 • Dawać czas Bogu
  Modlitwa jest duszą naszego życia i działania. Św. Franciszek daje nam przykład jak , kiedy i o co się modlić; wskazuje, że ten się dobrze modli, kto po modlitwie staje się lepszy. Kiedy gromadzimy się wspólnie, to nie grupa tworzy modlitwę, ale modlitwa tworzy grupę, wspólnotę rodzinną zgromadzoną w imię Pana.
 • Uczestniczyć w twórczym dziele Boga
  Świat- to nie tylko dzieło Boga, ale i dzieło człowieka, w którego twórczej pracy ujawnia się podobieństwo do Boga, gdy bogactwo swego ducha przenosi na materialny świat. W każdym człowieku tkwi dar Boży, pozwalający mu na tworzenie wartości kultury duchowej. Na pracę patrzymy oczami św. Franciszka – jako na służbę miłości i powinności wobec Boga i bliźnich. Ma ona zmieniać nie tylko zewnętrzny świat, ale świat wewnętrzny człowieka, czyniąc go lepszym.
 • Krzewić wartości chrześcijańskie
  Chcemy być wyczuleni na różnorodne zagrożenia i przeciwstawiać się wszelkim przejawom niemoralności, bronić prawdy, sprawiedliwości, świętości małżeństwa i rodziny, poczętego życia, wychowania dzieci, w swoim środowisku dawać świadectwo chrześcijańskich wartości.
 • Być małym i wolnym
  Skromność w sposób naturalny cechuje człowieka poddającego się Bogu i pokornego. Jej przeciwieństwem jest pożądliwość człowieka, który chce najwięcej znaczyć, najwięcej zdobyć, najwięcej użyć i przez materialne pragnienia ulega zniewoleniu. Rezygnacja z tych pragnień czyni go wolnym. Duch ubóstwa franciszkańskiego i prostoty ujawnia się w tym, żeby nie być tylko dla siebie i żeby nie mieć rzeczy i czasu tylko dla siebie.
 • Być dla drugich
  Rezygnacja z miłości własnej rodzi postawę służby w spotkaniu z bólem i potrzebami drugich; tylko biedni mogą pomagać biednym, przez to możemy stać się dla świata znakiem czynnej miłości i ilustracją Ewangelii, której skrótem są słowa: „ Wszystko , co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25.40) .
 • Być bratem, siostrą wszystkich
  Św. Franciszek jest patronem powszechnego braterstwa, bo nie wyłączał nikogo i niczego ze swej miłości, otworzył serce dla wszystkich. Wobec postaci św. Franciszka giną i milkną wszelkie spory, nie ma on żadnych wrogów. Cechą franciszkańską jest postawa braterstwa w stosunku do ludzi, kosmosu i stworzeń. Cały świat jest znakiem Boga i Jego księgą, środowiskiem egzystencji człowieka.
 • Być narzędziem pokoju i dobra
  Człowiek wychowany po franciszkańsku ma być nosicielem pokoju, stwarzając życzliwy klimat, łagodząc konflikty i napięcia. Kultura osobista, gotowość do przebaczania, uprzejmość i takt przezwyciężają wszelkie przeciwności; słowo zaś wypowiedziane ma leczyć a nie kaleczyć. Z ust św. Franciszka nigdy nie wyszło złe słowo. Zło zwyciężał dobrem, przekleństwo- błogosławieństwem.
 • Promieniować radością
  Osiągnąć wiarę dojrzałą, to nie tylko wierzyć w Boga, ale uwierzyć Bogu i Jemu zaufać. Wiele jest Bożych darów, codziennych i prostych. Świadomość Opatrzności Bożej nakazuje zachwycać się i cieszyć wszystkim co Bóg nam zsyła. Przez nadzieję i optymizm pobudzamy ludzi do zachowania pogody ducha w niepomyślnych sytuacjach.

Czego chcemy

Przez intensywną pracę nad sobą pragniemy – jak św. Franciszek – wyrobić w sobie SERCE DZIECKA wobec Boga, SERCE MATKI wobec bliźniego i SERCE SUROWEGO SĘDZIEGO wobec samego siebie. Chcemy się nauczyć inaczej patrzeć, inaczej myśleć, inaczej mówić, słowem; inaczej chodzić po tej ziemi. Dążymy do tego, żeby nasza wspólnota była czymś więcej niż grupa czy zgromadzenie ludzi przebywających razem. Troską naszą jest rodzinny klimat i styl w odnoszeniu się do siebie, wspieranie się wzajemne, wymiana doświadczeń i modlitwy. Wspólnota braterska jest dla każdego franciszkanina pomocą w drodze do świętości.

Co robimy

Filarami, na których opieramy swoje życie są: EWANGELIA I KOŚCIÓŁ. W nawiązaniu do praktyk pierwszych chrześcijan gromadzimy się regularnie raz w m-cu, aby przeżyć i doświadczyć Boga Żywego we wspólnocie braci i sióstr, słuchając konferencji formacyjnej, informacji dotyczących życia wspólnoty, informacji z Regionu, prowadząc braterskie rozmowy. Słuchamy i rozważamy Słowo Boże . Przeżywamy najświętszą obecność Chrystusa we Mszy świętej i poza Mszą św. w adoracji Najświętszego Sakramentu. Uczestniczymy w nabożeństwach . Jesteśmy do dyspozycji kościoła lokalnego, gotowi do pomocy w jego działalności i posłuszni duszpasterzom.

Jak się łączymy

Świecka Rodzina Franciszkańska nie mogłaby być środowiskiem wzrostu duchowego bez wewnętrznej struktury, potrzebnej do owocnego funkcjonowania. Stąd też każda wspólnota ma swoją Radę z Przełożonym, z-cą, sekretarzem, skarbnikiem i mistrzem formacji. Opiekę duchową sprawuje asystent z I Zakonu.
Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

 • POSTULAT- trwający 6 miesięcy
 • NOWICJAT- trwający 1 rok
 • PROFESJA CZASOWA- okres trzech lat
 • PROFESJA WIECZYSTA

Zasady przyjęcia

Franciszkanie świeccy są otwarci na wszystkich. Każdy katolik- kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może być przyjęty. Warunkiem jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami FZŚ mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, osoby stanu wolnego ( panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne.
Wszyscy, którzy odkrywają w sobie ducha franciszkańskiego i pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim oraz głosić światu przesłanie pokoju i dobra zapraszamy do naszej wspólnoty której przewodniczy Rada w składzie:

 • s. MARTA ZAJAC - przełożona
 • s. BARBARA GAJ – z-cz przełożonej
 • s. ZUZANNA PAZDRO – sekretarz
 • s. URSZULA HALADA - skarbnik
 • s. SABINA JASICKA – radna ds. formacji
 • asystent duchowy – o. SZCSZEPAN KROL OFM.Cap.

Spotkania nasze odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca mszą świętą o godz.14.30 a po niej w salce parafialnej pod plebanią spotkaniem braterskim , na którym konferencję głosi o. Szczepan Król OFM Cap. z Klasztoru Kapucynów z Sędziszowa Małopolskiego .

Serdecznie zapraszamy!

Pokój i dobro
Rada Wspólnoty FZS