PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Małżeństwo

Działy

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

 

Powiedział też: "Z tej racji opuści mężczyzna ojca i matkę
i złączy się ze swoją żoną.  I będą oboje jednym ciałem". 
Tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało.
Co zatem Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". (Mt 19, 5-6)

 

UWAGA!!!

Bardzo prosimy, aby wczwśniej umówić się na termin planowanej rozmowy kanonicznej przed zawarciem małżeństwa.

Można to uczynić telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście w kancelarii parafialnej. 

 

 

DOKUMENTY

KONIECZNE DO PODJĘCIA ROZMOWY KANONICZNEJ

PRZED SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

 

Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się 3 miesiące przed planowanym ślubem

z następującymi dokumentami:

 

  1. Dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców
  2. Świadectwo chrztu (metryka chrztu) ważne sześć miesięcy
  3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania lub adnotacja o tym fakcie na metryce chrztu
  4. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy), wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci pozostają ze sobą w związku cywilnym
  6. W przypadku zaistnienia przeszkód małżeńskich konieczny jest reskrypt odpowiedniej władzy kościelnej z udzieloną dyspensą od przeszkody (kan. 1078-1082)
  7. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej (kurs przedmałżeński)
  8. Dwa spotkania w katolickiej poradni rodzinnej
  9. Zaświadczenie (zaświadczenia) o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych lub dyspensy od nich

 

  1. W zależności od sytuacji, należy przedstawić następujące dokumenty:

- świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową;

- odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym;

- odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa);

- zezwolenie ordynariusza miejsca lub proboszcza, jeśli małżeństwo będzie zawierane poza którąś z uprawnionych parafii (kan. 1115);

- zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią wraz ze zgodą sądu rodzinnego;

- kopie podań o stosowne dyspensy lub zezwolenia, jeśli takie pisma były sporządzane.