Kancelaria parafialna

par. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu

Czynna od poniedziałku do czwartku od 16.00 do 18.00 
z wyjątkiem świąt, środy i czwartku przed I piątkiem, I piątku, wszystkich sobót oraz dni spowiedzi parafialnych 

W piątki kancelaria dla narzeczonych w godz. 16.00-18.00

(prosimy narzeczonych od wcześniejsze umówienie spotkania w kancelarii)

Od Bożego Narodzenia do zakończenia wizyt duszpasterskich (kolędy)
kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 9.00

W Wielkim Tygodniu kancelaria nieczynna.

 

 

Uwaga!
Od 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych. Nakłada to na wszystkie instytucje, także kościelne pewne obowiązki. Jednym z nich jest to, że wszelkie pisma zawierające dane osobowe (np. świadectwo chrztu, różne zaświadczenia) będzie można wydać tylko osobiście temu, kogo dokument dotyczy. Inni będą mogli pobrać taki dokument tylko na mocy pisemnego upoważnienia. W przypadku małoletnich stosowny dokument może odebrać w ich imieniu rodzic, albo prawny opiekun, ale już nikt z rodziny nie będzie mógł odebrać takiego dokumentu, bez pisemnego upoważnienia.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO:

 1. Sakrament Chrztu świętego dziecka:
  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. Zaświadczenie, że rodzice chrzestni mogą pełnić tę funkcję (z parafii zamieszkania chrzestnych)
  3. Akt zawarcia małżeństwa rodziców dziecka
 2. Przystąpienia do I Komunii świętej i Sakramentu Bierzmowania:
  1. Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie był ten sakrament udzielany.

 3. Sakrament małżeństwa:

1. Dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców
2. Świadectwo chrztu (metryka chrztu) ważne sześć miesięcy
3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania lub adnotacja o tym fakcie na metryce chrztu
4. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy), wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci pozostają ze sobą w związku cywilnym
6. W przypadku zaistnienia przeszkód małżeńskich konieczny jest reskrypt odpowiedniej władzy kościelnej z udzieloną dyspensą od przeszkody (kan. 1078-1082)
7. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej (kurs przedmałżeński)
8. Dwa spotkania w katolickiej poradni rodzinnej
9. Zaświadczenie (zaświadczenia) o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych lub dyspensy od nich

10. W zależności od sytuacji, należy przedstawić następujące dokumenty:
- świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową;
- odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym;
- odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa);
- zezwolenie ordynariusza miejsca lub proboszcza, jeśli małżeństwo będzie zawierane poza którąś z uprawnionych parafii (kan. 1115);
- zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią wraz ze zgodą sądu rodzinnego;
- kopie podań o stosowne dyspensy lub zezwolenia, jeśli takie pisma były sporządzane.

    4. Pogrzeb:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.